Make your own free website on Tripod.com

 

Fishes:
bullet

Live bearers

bullet

Egg laying

bullet

Diseases

bullet

Pictures

اسکار:

اسكار داراي رنگ هاي متنوعي است از جمله اسكار سفيد، قرمز و سبز. مولد سازي يكي از مهمترين  قسمت ها در تكثير اين ماهي است به دو روش مي توان جفت هاي مناسب براي تخمگيري بدست آورد. در بين گروه هاي 6تا8 عددي جفت هاي مناسب يكديگر را انتخاب مي كنند. نر و ماده هاي آماده جدا شوند تا به اجبار يكديگر را انتخاب كنند. اسكار علاقمند است بر روي سطحي صاف تخمريزي  كند، تخمگيري از اين ماهي آسان است و نوزادان اين ماهي بسيار مقاوم هستند.

تشخيص جنسيت :

طول بدن ماهي ماده كمي كمتر از نر است.

لوله تخم ریزی ماده بسيار قطورتراز لوله اسپرم نر است.

 

 

 

گوارامي مرواريدي:5

  اين ماهي تنها با هم نوع خود آميزش دارد ماهي است بسيار نجيب و آرام و بر خلاف گوارامي هاي ديگر به ماده خود در هنگام تخم ريزي  صدمه اي نمي زند. در جنس نر هر چه باله ها زرد پر رنگ باشد آن مولد آماده تر است و درجنس ماده هر چه شكمش بر جسته تر باشد براي تخم گيري مناسب تراست.

تشخيص جنسيت:

باله پشتي نر بلندتر از باله پشتي ماده است.

رنگ باله شكمي و دم و سينه ماهي نر زردتر و پر رنگ تر است.

 تترا جواهر:5

 رنگ اصلي بدن اين ماهي قرمز پررنگ است قسمت بالايي باله پشتي و لبه باله مخرجي اين ماهي سياه رنگ است. تترا جواهر با انواع ماهی های دیگر آمیزش ندارد تترای جواهر ماهی است آرام و برای ماهی های دیگر مزاحمتی ایجاد نمی کند.

تشخيص جنسيت:

رنگ بدن نر در ماهي تترا جواهر پررنگ تر است و قدري بدن نر كشيده تر از  ماهي ماده است.

باله مخرجي نر كمي بلندتر از باله مخرجي ماده است.

 

ماهی فايتر:5

 فايتر شامل رنگ هاي آبي،سبز،قرمز،سفيد،وانواع رنگ هاي ديگر ميباشد. ماهي فايتر در ميان انواع ماهي ها به علت باله هاي بلندش ورنگ هاي زيبايي كه دارد از جالب توجه ترين ماهي ها محسوب مي شود اين ماهي در مقابل جنس ماده بسيار خشن است و با نرهاي ديگر نزاع هاي شديدي مي كند كه گاهي منجر به تلفات اين ماهي مي شود البته اگر از ابتدا تعداد زيادي نر فايتر در كنار هم نگهداري شود به هم صدمه اي نمي زنند تنها هر كدام منطقه اي از آكواريوم را به عنوان منطقه قدرت خود حفظ مي كنند.وظيفه اصلي لانه سازي و حفظ  لاروها به عهده ماهي نر است ماده ها تنها در عمل تخم ريزي شركت مي كنند و بعد از آن توسط نر به شدت از محل تخم ها دور مي شود . 

 تشخيص جنسيت:

ماده ها باله هايي كوتاه و معمولي دارند.

نوك پشتی باله نر بلند وكشيده است اما باله پشتي ماده بسيار كوتاه و گرد است.

 

رزي بارب يا بارب دو خال:5

رزي بارب نر بعد از بلوغ به رنگ قرمز پررنگ در مي آيد و روي باله پشتي اش خط سياه رنگي ايجاد مي شود كه به زيبايي اين ماهي افزوده مي شود نوع ماده بارب رنگي ساده دارد. از اين ماهي به طريقه گروهي مي توان تعداد زيادي تخم گرفت بهتر است تعداد نرها بيشتر از ماده ها برخلاف ماهيهاي زنده زا . 

تشخيص جنسيت:

نرها داراي بدني كشيده هستند ولي جنس ماده شكمي برجسته دارد. 

نر در سن بلوغ بدنش قرمز پررنگ مي شود و روي باله پشتي اش خط تيره اي ايجاد مي شود اما جنس ماده بدني بي رنگ و بدون نقش و نگار دارد.